На 9 май в Спортно Училище "Т. Каблешков" за поредна година бе отбелязан денят на ученическото самоуправление. Ученическият съвет взе активно участие като имаше свои представители. Бяха избрани директор, дежурни учители по коридорите, педагогически съветник и ученици-преподаватели, технически секретар, заместник-директори по учебната и спортната дейност. Проведе се работна среща с участниците, които споделиха, че работата в екип с преподавателите по подготовката и в самия ден им е била най-приятната част.