Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

 Бенефициент - Министерство на образованието и науката
ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Спортно училище"Тодор Каблешков" участва в:

Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;

По тази дейност училището е получило 23 бр. лаптопа за ученици и 11 бр. за учители и 1 бр. универсален шкаф за зареждане на устройствата.
 

 Процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжността "Образователен медиатор " по проект "Подкрепа за успех"

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

https://teachers.mon.bg/

По проекта в Кампания "Октомври 2020г--октомври 2021г."  от Спортно училище са включени 25 педогически специалисти- учители, треньори и възпитатели.

Избраната тема за обучение е "Атестирането – механизъм за самооценяване, оценяване, мотивиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти" с 3 кредита.

Проект "Образование за утрешния ден"

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта -  https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта 

V. Платформа на проекта - https://oud.mon.bg/ 

VI. ПРАВИЛА  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1  -  Декларация за инфомирано уверение

VII. Приложение 2  -  Тематична програма и график за изпълнение на групата

VIII. Приложение 3  -  Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4  -  Анкетна карта за мнение на учениците за участие в проекта

ОНЛАЙН ВИДЕО ОБОБЩИТЕЛЕН УРОК - "КАКВО НАУЧИХ И КАКВО МОГА ДА ПРАВЯ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ". - Р-Л М. СТЕФАНОВА 

ВИДЕО УРОК

 Без заглавие 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Разработване на способности за ученици и търсене на мотивация за учене в дейности, разработени конкретни знания, умения и знания

(ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1 ″

по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансиране от европейски култури и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.

Документи, подпомагащи дейности по Проекта:
       •  Заявление и декларация за информирано взаимодействие , Приложение № 2, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.
       •  Анкетна карта , Приложение № 4, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“.
       •  Индивидуална образователна карта , Приложение № 5, PDF
       •  Бланка  за създаване на документи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и търсенето на мотивация за тяхното учене на дейности, разработени конкретни знания, умения и проблеми (ТВОЯТ ЧАС) - фаза І “.

СФОРМИРАНИ ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“
ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ:
„НАРОДНИ ТАНЦИ ЗА ВСЕКИ“

Галерия „ЦВЕТАРСТВО И ГРАДИНАРСТВО“
галерия
„ЗА ЖИВОТНИТЕ С ЛЮБОВ“
галерия
„БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“
галерия
„ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ“
галерия

ГРУПИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

1. „ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“ - 2 групи с ученици от 10 клас. Подгрупата предлага за национално външно оценяване по дигитална необходимост
2. „ГРАМАТИКА ЗА ВСЕКИ ДЕН“ - 1 група с ученици от 6 клас
3. „ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ - 1 група с ученици от 7 клас
4. „МАТЕМ КЛАС “- 1 група
5.„ МАТЕМАТИКА -11 КЛАС “- 1 група

Общ брой ученици, обхванати по проект е 146 от 6 до 12 клас.