Ред и условия за продължаване на обучението  в Спортно училище „Тодор Каблешков“

 Съгласно чл. 107 ал.1 – 3 от Закон за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от същия закон.

Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

- ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

- лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

- лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;

- ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5;

Препоръката се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката.

Продължаване на образованието в българско училище след признаване на завършен период, клас, етап или степен от училищното образование се осъществява при спазване на членовете от 113 до чл. 128 от Наредба №11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

За продължаване на образованието, лицата подават заявление до директора, с приложено копие на документ за завършен предходен клас/етап

Комисия на ниво училище разглежда постъпилите заявления с приложени към тях копия на документи и определя колко и какви изпити ще полага лицето върху учебното съдържание, при различия в училищни учебни планове.

Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.

Училищна комисия: Красимира Танева, ЗДУД; Светла Македонска, ЗДСД; Красимира Куманова, старши учител, Марияна Велева, учител;

Телефон за контакт: 042/ 607400