Училищното настоятелство е регистрирано но 09.09.2004г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза- подпомагане на дейността на СУ“Т.Каблешков“-гр.Стара Загора. Председател на настоятелството е г-н Стоян Стоянов- бизнесмен и възпитаник на училището.